t: 01159 888 060

2017 BRITISH SYNCHRONIZED SKATING CHAMPIONSHIPS PROVISIONAL TIMETABLE

The 2017 British Synchronized Skating Championships provisional timetable is AVAILABLE HERE